Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de Coomans Trade Import BV (hierna: CTI) met vestiging HESSENSTRAATJE 1C BUS 102 HANDELSNATIE B,2000 ANTWERP, BELGIUM, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0637.833.594.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten tussen CTI en de Afnemers en de Toeleveranciers van CTI, strekkende tot verkoop en levering van zaken en/of het verrichten van diensten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen van of wijzigingen in deze Voorwaarden dienen door CTI schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende offerte/opdracht/overeenkomst.

Deze Voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op elke door Afnemers aanvaarde offerte en zijn eveneens van rechtswege van toepassing op alle door Toeleveranciers van CTI aanvaarde bestellingen, voor wat betreft de op Toeleveranciers toepasselijke bepalingen.

1.2 Onder “Afnemer” wordt hieronder verstaan, iedere (rechts)persoon aan wie door CTI leveringen van zaken en/of diensten worden verricht, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.

Onder Toeleveranciers wordt verstaan elke leverancier bij wie CTI bestellingen verricht voor leveringen van zaken en/of diensten, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.

1.3 Deze Voorwaarden hebben voorrang op de potentiële algemene en/of andere voorwaarden van de Afnemer, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

Deze Voorwaarden hebben eveneens voorrang op de potentiële algemene en/of andere voorwaarden van de Toeleveranciers van CTI, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

1.4 Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanwege CTI. Desgevallend blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

1.5 De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken zijn van toepassing op offertes, opdrachten en/of overeenkomsten tussen CTI en Afnemers die onder het door Artikel 2 van het verdrag bepaalde toepassingsgebied vallen, voor zover huidige Voorwaarden hiervan niet afwijken.

Artikel 2 – Overeenkomsten en wijzigingen

2.1 Een door Afnemer geplaatste opdracht zal door CTI als onherroepelijk aanbod worden beschouwd.

2.2 CTI is jegens Afnemer aan een bij CTI geplaatste opdracht uitsluitend gebonden indien en zodra die opdracht door CTI binnen 3 werkdagen, na ontvangst van de opdracht tot levering, schriftelijk wordt bevestigd, dan wel indien CTI met de uitvoering van die opdracht is aangevangen. CTI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bij genoemde bevestiging de leverdatum nader te bepalen. Voor werkzaamheden / leveringen waarvoor in verband met de aard en / of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.3 Door Afnemer na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Afnemer tijdig en schriftelijk aan CTI ter kennis worden gebracht en binden CTI slechts indien deze afspraken / toezeggingen schriftelijk door CTI zijn bevestigd. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten en/of wijzigingen in de uitvoering daarvan, draagt Afnemer het risico ter zake van de al dan niet (juiste) tenuitvoerlegging daarvan.

2.4 Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door CTI verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van Afnemer. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. CTI kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.

2.5 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat vóór de veranderingen aangegeven levertijd door CTI wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van CTI geen beroep worden gedaan.

2.6 Opdrachten, orderbevestigingen of andere correspondentie via e-mail en/of een ondertekende fax wordt door partijen aanvaard als rechtens bindende correspondentie.

Artikel 3 – Offertes en prijsopgaven

3.1 Alle offertes van CTI zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Afnemer kan geen enkel recht ontlenen aan eventuele fouten in een offerte, indien de Afnemer naar redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De offertes van CTI worden gegeven op basis van door Afnemer verstrekte gegevens en specificaties. Offertes zijn gebaseerd op productie en levering binnen normale termijnen en onder normale omstandigheden.

3.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en die steeds ten laste van Afnemer komen.

3.5 CTI is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien gewijzigde marktprijzen en/of prijsverhogingen door toeleveranciers dan wel andere ontwikkelingen, zoals wijziging van grondstof-, materiaal- en arbeidskosten, overheidsmaatregelen, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., daartoe aanleiding geven. CTI zal Afnemer van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Wanneer de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van een overeenkomst en meer dan tien (10) % van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft Afnemer het recht om binnen tien (10) dagen na verzending van de in de vorige zin bedoelde schriftelijke mededeling schriftelijk de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt met de prijsverhoging in te stemmen.

Artikel 4 – Verpakking

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de zaken – indien noodzakelijk en ter uitsluitende beoordeling van CTI – voorzien worden van een verpakking waarin de zaken gebruikelijk worden verhandeld.

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Afnemer neemt CTI de verpakking niet terug, behalve indien zij bestaat uit speciale transportwagentjes, kisten of zakken. Deze verpakkingsmiddelen worden altijd door CTI teruggenomen en de Afnemer dient deze verpakkingsmiddelen op een nader aan te geven wijze ter beschikking van CTI te stellen.

Artikel 5 – Levering

5.1 Onverminderd artikel 2.2 wordt de leverdatum door CTI en Afnemer gezamenlijk vastgesteld. Indien CTI een leveringstermijn opgeeft, zal deze slechts gelden bij benadering en niet als een garantie.

5.2 Vermelde leveringstermijnen worden enkel ten indicatieve titel opgegeven en houden voor CTI geen resultaatsverbintenis in. Indien vertraging ontstaat, om welke reden ook, wordt de leveringstijd voor de duur van die vertraging verlengd.

5.3 Tenzij schriftelijk – bijvoorbeeld in de orderbevestiging van CTI – anders overeengekomen en niet tegenstaande het bepaalde in artikel 7 van deze Voorwaarden, worden zaken aan Afnemer geleverd beschouwd vanaf het moment dat deze bij CTI voor verzending of transport gereed staan, en Afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld (Ex Works, IncoTerms 2020), en Afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Vanaf het moment van levering is het geleverde voor rekening en risico van de Afnemer.

5.4 Transport van de zaken geschiedt voor rekening en risico van Afnemer, hetzij de Toeleverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afnemer is verplicht om op de aangekondigde dag de zaken in ontvangst te nemen. Bij niet nakoming van deze verplichting zal CTI de zaken in haar magazijn of elders (doen) opslaan. De aan een dergelijke opslag verbonden kosten zijn voor rekening van Afnemer.

5.5 CTI is gerechtigd zaken in gedeelten te leveren. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze Voorwaarden.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betaling door Afnemer dient te geschieden uiterlijk binnen een termijn van 21 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening als vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd in de opdrachtbevestiging als vermeld onder artikel 2.2.

6.2 CTI draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks schriftelijk is uitgesloten.

6.3 Indien Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichting conform artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden, heeft CTI het recht de overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten. In geval van een beëindiging of opschorting onder deze bepaling, zal Afnemer volledig aansprakelijk zijn voor de door CTI geleden en te lijden schade. Voorts is Afnemer – onverminderd de overige rechten van CTI – maandelijks een rente van één (1) % verschuldigd over (het nog verschuldigde deel van) het factuurbedrag vanaf de dag dat de betalingstermijn is overschreden tot aan het tijdstip van algehele voldoening van het factuurbedrag, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de verschuldigde hoofdsom. CTI zal alsdan gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld.

6.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die CTI maakt als gevolg van het niet-nakomen door Afnemer van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Afnemer. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die CTI maakt als gevolg van het niet-nakomen door de Toeleverancier van diens verplichtingen, komen voor rekening van de Toeleverancier.

6.5 Door Afnemer verrichte betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen renten en vervolgens ter afdoening van de oudste opeisbare factuur, ook al vermeldt Afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van CTI, totdat alle vorderingen die CTI op Afnemer heeft of zal verkrijgen, volledig betaald zijn.

7.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van CTI mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

7.3 Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van CTI te bewaren.

7.4 CTI is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal CTI te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van CTI.

7.5 Voornoemde onder 7.1 t/m 7.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan CTI toekomende rechten onverlet.

7.6 In geval van niet-betaling op de vervaldag zal de verkoop door CTI van rechtswege en zonder aanmaning als nietig zal kunnen worden beschouwd. De zaken blijven eigendom van CTI tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s komen ten laste van Afnemer. Eventueel betaalde voorschotten blijven door CTI verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Artikel 8 – Verplichtingen Afnemer

8.1 Afnemer zal ervoor zorgen dat CTI tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens en relevante specificaties die op de betreffende overeenkomst van toepassing zijn.

8.2 Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Afnemer kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor CTI voortvloeiende schade en kosten voor rekening van Afnemer. Indien de aanvang of voortgang van de met de Toeleverancier afgesloten overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan de Toeleverancier kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor CTI voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de Toeleverancier.

Artikel 9 – Non-conformiteit

9.1 Afnemer heeft de verplichting bij ontvangst van geleverde zaken grondig te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de geleverde zaken naar aard, hoeveelheid of kwaliteit naar het oordeel van Afnemer niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient Afnemer dit onmiddellijk na ontvangst van de zaken en schriftelijk aan CTI te melden. CTI zal in geen geval bezwaren accepteren die worden gemaakt na een periode van tien (10) werkdagen na levering van de zaken. CTI is niet tot vrijwaring gehouden in geval van laattijdig bezwaar.

9.2 Indien, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 9.1 het bezwaar door CTI gegrond wordt bevonden, is CTI slechts gehouden de zaken waarop het bezwaar betrekking heeft, kosteloos te vervangen of aan Afnemer te vergoeden, zulks ter keuze van CTI, en zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding of welke vergoeding dan ook.

9.3 Eventuele aanspraken vanwege de Afnemer op grond van huidig artikel ontslaat de Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van CTI en alle in dit verband terzake in deze algemene verkoop- leveringsvoorwaarden opgenomen bepalingen en verbintenissen blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 10 – Retournering van geleverde zaken

10.1 Door CTI aan Afnemer verzonden zaken mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van CTI en onder door CTI te stellen voorwaarden aan CTI worden geretourneerd.

10.2 Kosten van retournering van de door CTI aan Afnemer verzonden zaken komen ten laste van Afnemer, met uitzondering van kosten van retournering van zaken waarvan het CTI is komen vast te staan dat deze zaken gebreken bezitten vallende onder de garantie dan wel waarvoor CTI aansprakelijk is.

Artikel 11 – Garantie

11.1 CTI verleent garantie in geval van niet conforme levering onder de voorwaarden zoals voorzien in artikel 9.

Deze garantie is beperkt tot een periode van 10 dagen na levering en is beperkt tot hetzij de vervanging van de als niet conform bevonden geleverde zaken, hetzij de creditering van de voor de betreffende als niet conform geleverde zaken betaalde koopsom, zulks ter keuze van CTI.

11.2 CTI zal in geen geval tot garantie gehouden zijn in het geval enig gebrek of niet conformiteit het gevolg zou zijn van de eigen nalatigheid of onzorgvuldigheid vanwege de Afnemer, met inbegrip van het onzorgvuldig behandelen, bewaren of stockeren van de geleverde zaken.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van CTI is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 en 11 van deze Voorwaarden omschreven garantie. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor niet-correcte nakoming of andere tekortkoming van CTI dan wel voor (gevolg)schade bij Afnemer of derden, uit welke hoofde ook (behoudens in geval van opzet of grove schuld), is uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van CTI is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval bereid is uit te keren.

12.2 Afnemer is verplicht CTI te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer ingeschakelde, derden tot schadevergoeding jegens CTI ter zake van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van CTI. Voorts is Afnemer verplicht CTI te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer ingeschakelde, derden die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van Afnemer van de door CTI geleverde zaken of verrichte diensten.

12.3 Eventueel aangesproken werknemers van CTI kunnen op het in dit artikel bepaalde een beroep doen, als waren zij partij bij de overeenkomst tussen CTI en Afnemer.

Artikel 13 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1 CTI behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor ter zake van door haar uitgebrachte offertes, alsmede ter zake van de door haar vervaardigde of verstrekte programmatuur, beschrijvingen, modellen, tekeningen en dergelijke, alsmede ter zake van de in een en ander besloten liggende of aan een en ander ten grondslag liggende informatie.

13.2 Afnemer staat ervoor in dat het in art. 13.1 bedoelde, behoudens noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van CTI wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen dan wel anderszins gebruikt.

13.3 Alle tekens, logo’s, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten, die zich op, in of aan de door CTI geleverde zaken bevinden, mogen door Afnemer niet anders dan met toestemming van CTI worden gewijzigd, uit of van de zaken verwijderd, nagebootst of voor andere zaken gebruikt. Afnemer is gehouden dit beding als derdenbeding aan zijn afnemer op te leggen.

Artikel 14 – Zekerheidstelling

14.1 Indien er voor CTI aanleiding bestaat om te vermoeden dat Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal kunnen nakomen, is Afnemer verplicht op eerste verzoek van CTI genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen ter zake van door CTI uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten, op een door CTI aan te geven wijze.

Artikel 15 – Opschorting, ontbinding, overmacht

15.1 Indien Afnemer op enige wijze jegens CTI tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot uitstel van betaling, verkregen (voorlopige) uitstel van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of-vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, is CTI, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: – de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling van al hetgeen Afnemer aan CTI verschuldigd is voldoende zeker is gesteld; en/of – al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of – elke overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de plicht van Afnemer tot betaling voor reeds geleverde zaken en/of verrichte diensten en onverlet de andere rechten van CTI, waaronder die op schadevergoeding.

15.2 In geval van verhindering van de zijde van CTI tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is CTI gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

15.3 Van overmacht is sprake in geval van elke van de wil van CTI onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en iedere andere storing in het bedrijf van CTI of diens toeleveranciers.

Van overmacht is eveneens sprake indien een toeleveranciers, van wie CTI zaken betrekt ter zake van de uitvoering van de overeenkomst met Afnemer, in gebreke blijft met tijdelijke en/of deugdelijke levering.

Van overmacht is ten slotte tevens sprake indien CTI zich, om welke reden dan ook, in de onmogelijkheid bevindt om haar verbintenissen, overeenkomsten of overgemaakte bestellingen ten overstaan van haar Toeleveranciers uit te voeren of indien de uitvoering hiervan in hoofde van CTI op ernstige en buitensporige wijze wordt verhinderd of bemoeilijkt.

Artikel 16 – Inschakeling derden

16.1 CTI is gerechtigd om namens en voor rekening van Afnemer bij de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen, indien daartoe naar het oordeel van CTI aanleiding bestaat of zulks uit de overeenkomst voortvloeit. De kosten hiervan zullen worden doorberekend aan de Afnemer conform de door CTI verstrekte prijsopgave.

16.2 Afnemer staat garant voor de kwaliteit van de zaken en diensten van de door Afnemer ingeschakelde derden.

Artikel 17 – Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1 Afnemer mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit enige overeenkomst met CTI voortvloeien, niet aan derden overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CTI.

Artikel 18 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

18.1 Op deze Voorwaarden, alsmede alle rechtsverhoudingen tussen CTI en Afnemer, is Belgisch recht van toepassing.

18.2 Voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, zullen de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen CTI en Afnemer en Toeleverancier alsmede van geschillen omtrent (iedere bepaling uit) deze Voorwaarden.